Najważniejsze daty w dziejach Inowrocławia

 

DATA WYDARZENIE HISTORYCZNE
1136 Wzmianka o Kujawach w bulli papieża Innocentego II
1144 Wytyczenie granicy Kujaw nad Notecią koło Kwieciszewa, między władcą Wielkopolski Mieszkiem Starym, a księciem kujawskim Bolesławem IV Kędzierzawym
1185 Pierwsza wzmianka o Inowrocławiu w dokumencie Leszka, księcia mazowieckiego i kujawskiego, syna Bolesława IV Kędzierzawego
1193 Inowrocław wymieniany jest w bulli papieża Celestyna III
1194 Kujawy wyodrębniły się w osobne Księstwo Kujawskie pod rządami księcia Bolesława, syna Mieszka Starego
1211 Przypuszczalna data urodzenia Kazimierza Konradowica, księcia kujawskiego, który póżniej zbudował sobie zamek w Inowrocławiu i był dobrym gospodarzem
1218 Konrad Mazowiecki - ojciec Kazimierza Konradowica, wystawia w Inowrocławiu dokument dla rycerza Marcina Grabica
1230/1231 Inowrocław zostaje stolicą Księstwa Kujawskiego, jako rezydencja księcia Kazimierza Konradowica, zwanego "Kujawskim"
1238 Książę Kazimierz Konradowic nadaje Inowrocławiowi prawa miejskie i sprowadza franciszkanów, którym buduje tu kościół i klasztor
1239 Najazd księcia pomorskiego Świętopełka na Kujawy i Inowrocław. Zniszczenie miasta i wielki pożar, w czasie którego podobno spalił się kościół Św. Mikołaja
1252 Utworzono w Inowrocławiu komorę celną
1267 Umiera książę Kazimierz Konradowic
1268 Bunt możnowładców kujawskich przeciwko księciu inowrocławskiemu - Siemomysłowi
1287 Umiera książę inowrocławski Siemomysł, pozostawiając księstwo inowrocławskie trzem swoim synom - Leszkowi, Przemysłowi i Kazimierzowi
1306 Książę inowrocławski Przemysł podpisał w Toruniu zawieszenie broni z Zakonem Krzyżackim. Przy dokumencie to stwierdzającym zachował się odcisk pieczęci Inowrocławia
1321 Ogłoszenie w kościele Św. Mikołaja wyroku sądowego w procesie papieskim, na mocy którego Zakon Krzyżacki zobowiązany został zwrócić Polsce Pomorze Gdańskie
1327 Kujawy inowrocławskie i Inowrocław przechodzą pod bezpośrednią władzę króla Władysław Łokietka i w skład Korony
1332 Najazd Krzyżaków na Kujawy i zajęcie Inowrocławia
1332 - 1337 Okupacja miasta przez Zakon Krzyżacki
1337 Układy króla Kazimierza Wielkiego z wielkim mistrzem Krzyżaków - Dietrichem von Altenburgiem w sprawie zwrotu zagarniętych Kujaw i Inowrocławia
1343 Podpisanie układu kaliskiego z Krzyżakami przez króla Kazimierza Wielkiego na łące koło Wierzbiczan i Murzynna (położonych niedaleko Inowrocławia) i zwrot całych Kujaw
1362 Król Kazimierz Wielki przebywa w Inowrocławiu i rozstrzyga sprawy Cieślina, Wielowsi, Kościelca, Mamlicza, Łabiszyna, Pakości i Ostrowa
1373 Ostatni książę gniewkowski - Władysław Biały pretenduje do tronu polskiego po śmierci króla Kazimierza Wielkiego i czasowo opanowuje Inowrocław
1393 Król Władysław Jagiełło przebywa pierwszy raz w Inowrocławiu. Następnie przyjeżdża do miasta w roku 1399, 1400, 1401, 1403, 1404 i 1409
1398 Królowa Jadwiga pertraktuje w Inowrocławiu z delegacją Krzyżków o zwrot ziemi dobrzyńskiej i Żmudzi oraz przepowiada Zakonowi ciężkie klęski
1410 Król Władysław Jagiełło 30 dni przebywał w Inowrocławiu. Odwiedził też Inowrocław w roku 1413, 1414, 1418, 1422, 1425, 1426, 1428 i 1429
1424 W Inowrocławiu powstał "Cech Szewski"
1425 31 maja społeczność Inowrocławia złożyła przysięgę na wierność królowi i jego następcom
1431 Zniszczenie miasta przez najazd Krzyżaków i spalenie wszystkich archiwaliów miejskich
1435 Mikołaj Szarlejski obejmuje stanowisko starosty inowrocławskiego i nieszawskiego
1450 Król Kazimierz Jagiellończyk odnowił prawa miejskie dla Inowrocławia i nadał mieszczanom nowe przywileje
1457 W mieście przebywał król Kazimierz Jagiellończyk. Ponownie przebywał tu w roku 1461, 1462, 1465 i 1466
1480 Na inowrocławskim rynku spalono księdza Macieja za udział w ruchu husyckim
1499 Król Jan Olbracht potwierdza przywileje nadane Inowrocławiowi
1515 Zmarł starosta inowrocławski Andrzej Kościelecki, zaufany doradca króla Zygmunta Starego
1523 Król Zygmunt Stary zwolnił mieszczan inowrocławskich od wszelkich usług pańszczyżnianych wobec króla i grodu, a także potwierdził dokument króla Kazimierza Jagiellończyka o nadaniu Inowrocławiowi praw miejskich
1564 Lustracja zamku inowrocławskiego i przynależnych do niego wsi
1578 Wyznaczenie w Inowrocławiu 5 jarmarków w roku
1628 Miasto nawiedziła zaraza i tak zwane morowe powietrze oraz straszna klęska głodu, co spowodowało, że liczba mieszkańców zmniejszyła się o połowę
1655 I najazd szwedzki i zniszczenie inowrocławskiego zamku książęcego
1656 Pobyt w Inowrocławiu króla szwedzkiego - Karola Gustawa
1666 Bratobójcza bitwa pod Mątwami, w czasie rokoszu Jerzego Lubomirskiego przeciwko królowi Janowi Kazimierzowi
1681 Król Jan III Sobieski potwierdził dawne przywileje Inowrocławia i nadał nowe
1704 II najazd szwedzki
1722 Król August II powtarza i zatwierdza dokument króla Jana III Sobieskiego o nadanych Inowrocławiowi przywilejach
1756 - 1763 Wojna siedmioletnia i przemarsz wojsk moskiewskich, a następnie cesarsko-niemieckich, które niszczyły i zubożały Kujawy i Inowrocław
1772 I rozbiór Polski. Zabór miasta przez Prusaków
1773 Grożny pożar w mieście, którego pastwą padło 160 domów
1794 Kujawy i Inowrocław czynnie popierają powstanie kościuszkowskie
1802 Spalił się kościół Św. Ducha i szpital Św. Ducha
1804 Pobudowano nowy budynek szpitala Św. Ducha
1807 Inowrocław należy do Księstwa Warszawskiego i władza mieście znowu jest w rękach Polaków
1812 W Inowrocławiu gościł cesarz Francji - Napoleon Bonaparte
1815 Na mocy uchwały Kongresu Wiedeńskiego Inowrocław ponownie znalazł się pod zaborem pruskim
1830 Mieszkańcy Kujaw i Inowrocławia popierają powstanie listopadowe
1834 W Inowrocławiu urodził się Fryferyk Hoyer - słynny potem histolog
1835 Przy wierceniu studni na głębokości 125 metrów natrafiono na solankę
1840 W Inowrocławiu powstała pierwsza drukarnia
1848 Czyniono próby opanowania koszar zajętych przez wojska pruskie i próbę wyzwolenia Inowrocławia
1858 W Inowrocławiu powstało Towarzystwo Czeladzi Katolickiej
1860 Pobudowano gmach dla nowej szkoły średniej - gimnazjum męskie (obecnie I LO im. Jana Kasprowicza)
Urodził się Jan Kasprowicz
1861 Rozpoczęło działalność Towarzystwo Rolnicze Inowrocławsko-Strzeleńskie
1863 60 mieszkańców Inowrocławia bierze czynny udział w powstaniu styczniowym
1867 Powstało Towarzystwo Pożyczkowe (w 1889 przekształciło się w Bank Ludowy)
1869 Przy ulicy Średniej w czasie wiercenia dwóch otworów natrafiono na sól kamienną
1870 Oddano do użytku nowy szpital dla miasta i powiatu
1872 Powstało Towarzystwo Przemysłowe
1873 Uruchomiono warzelnię i kopalnię soli
Rozpoczęto budowę inowrocławskiego węzła kolejowego
1874 W inowrocławskim gimnazjum powstało tajne kółko literackie młodzieży polskiej pod nazwą "Wincenty Pol"
1875 Przystąpiono do budowy pierwszego budynku uzdrowiska
1876 Powstało Towarzystwo Pszczelarskie
1878 Na polecenie pruskich władz rozebrana została 7-piętrowa (wysokości 38 metrów) ratuszowa wieża na Rynku
1879 Pobudowano pierwszą prywatną gazownię
1880 24 grudnia zmarł założyciel inowrocławskiego uzdrowiska - dr Zygmunt Wilkoński
W Mątwach uruchomiono fabrykę sody
Powstała fabryka sprzętu i maszyn rolniczych
1883 W mieście wybuchła epidemia cholery, w czasie której zmarły 593 osoby, to jest około 8% ludności
1884 Powstało Polskie Towarzystwo Gimnastyczne - "Sokół"
1886 Powstało Polskie Towarzystwo Śpiewu - "Moniuszko"
1888/1889 Ukazało się polskie czasopismo - "Głos Kujawski"
1892 Powstało Polskie Towarzystwo Kupieckie
1893 Zorganizowano wydawnictwo, księgarnię i drukarni
1 pażdziernika przystąpiono do wydawania codziennej polskiej gazety - "Dziennik Kujawski" (gazeta wydawana była do 3 września 1939 roku)
1894 Powstało Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich
1896 Od 25 grudnia ukazywało się co tydzień, w formie dodatku do "Dziennika Kujawskiego", czasopismo oświatowo-społeczne - "Piast"
1898 Powstało tajne Towarzystwo "Tomasza Zana", mające własny program samokształceniowy, przeciwstawiające się akcji germanizacyjnej młodzieży polskiej, zwłaszcza wśród uczniów miejscowego gimnazjum
1901 Powstał Robotniczy Związek Samokształceniowy pod wpływami Polskiej Partii Socjalistycznej
1902 Pobudowana została gazownia miejska
1903 Powstał Polski Związek Towarzystw Kupieckich
1904 Uruchomiono wodociągi miejskie
Zakończono budowę nowego gmachu ratusza (przy obecnej ulicy Roosevelta)
Powstała pierwsza czytelnia dla kobiet, założona przez Teresę Panieńską
1908 Pobudowano pierwszą elektrownię miejską
Powstało Towarzystwo Kobiet Pracujących w Handlu i Przemyśle - "Zgoda" i Towarzystwo Kobiet Pracujących - "Jedność"
1909 Wielka katastrofa z powodu zawalenia się korytarzy i krużganków w inowrocławskiej kopalni soli
Powstała spółdzielnia - "Rolnik"
1910 Zmarł postępowy działacz i dziennikarz Marceli Kujawa-Połczyński
1912 Uruchomiono pierwszą linię tramwajową na trasie Dworzec PKP - Rynek - Poznańska
Powstała pierwsza drużyna harcerstwa polskiego im. ks. Józefa Poniatowskiego
1914 Wybuch I wojny światowej i powołanie wielu mieszkańców Inowrocławia do armii pruskiej
1916 W inowrocławskim gimnazjum powstała polska drużyna harcerska
1918 Zorganizowano seminarium nauczycielskie w nowym gmachu (obecnie III LO im. Królowej Jadwigi)
Powstał Tajny Międzypartyjny Komitet Obywatelski, który czynił przygotowania do zbrojnego wystąpienia przeciwko władzy pruskiej
1919 Wybuch powstania wielkopolskiego
6 styczeń - wyzwolenie Inowrocławia spod zaboru pruskiego przez powstańców wielkopolskich, którymi dowodził porucznik Paweł Cyms
23 marca - rozpoczęły urzędowania polskie organa samorządu miejskiego
15 kwiecień - dokonano wyboru pierwszego polskiego przezydenta miasta, został nim dr Józef Krzymiński
1920 Powstała pierwsza polska Spółdzielnia Mieszkaniowa - "Zagroda" przy ulicy Ustronie
Powstała Spółdzielnia Spożywców - "Zgoda"
1921 2-tygodniowy strajk inowrocławskich kolejarzy i robotników rolnych
Powstał klub sportowy "Goplania" Inowrocław
Wznowiono działalność Towarzystwa "Tomasza Zana" przy inowrocławskim gimnazjum
1922 Powstało gimnazjum żeńskie im. Marii Konopnickiej
1923 Powstała pierwsza komórka Komunistycznej Partii Polski
Powstał chór "Halka"
1924 Uruchomiono hutę szkła "Irena"
Uruchomiono szyb kopalni soli przy ulicy Poznańskiej
Odbył się zlot harcerstwa Polski zachodniej, w którym brało udział 400 druhów
1925 Inowrocław stał się miastem wydzielonym
W Solankach pobudowano zakład kąpieli borowinowych
1926 Krwawa rozprawa policji z robotniczą demonstracją
Powstał chór "Echo"
1927 Przy ulicy Szymborskiej pobudowano halę sportową - "Sokolnię"
Odbył się 3-tygodniowy strajk pracowników huty szkła "Irena"
1928 Po ustąpieniu ze stanowiska dr Józefa Krzymińskiego, prezydentem Inowrocławia został Apolinary Jankowski
Powstał oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
1929 Zakończono budowę zakładu przyrodoleczniczego w Solankach i oddano do użytku w czasie VII Powszechnego Zjazdu Higienistów Polskich w Inowrocławiu w dniach 4 - 5 września
1930 5 stycznia otwarta została Miejska Biblioteka Publiczna
Odsłonięto pomnik Jana Kasprowicza
Zakończono budowę Sanatorium Ubezpieczalni Krajowej przy ulicy Wilkońskiego i oddano je do użytku w czasie I Polskiego Zjazdu w sprawie badania i zwalczania reumatyzmu w dniach 6 - 7 września
Rozpoczęto budowę lotniska cywilnego, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 31 marca 1930 r.
1931 Utworzono Muzeum Regionalne Kujaw Zachodnich
1932 Powstał Aeroklub Kujawski
Powstał Związek Zawodowy Chemików
1933 24 września dokonano uroczystego otwarcia lotniska cywilnego
1934 W granice Inowrocławia włączono Kruśliwiec, Rąbin, Rąbinek i Szymborze
1935 Głodówka 20 byłych powstańców - bezrobotnych
1936 4 maja odbyła się demonstracja bezrobotnych, w czasie której rannych zostało kilku demonstrantów i policjantów
1937 Głodówka 42 bezrobotnych w muszli koncertowej Parku Miejskiego
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci dr Zygmunta Wilkońskiego - założyciela inowrocławskiego uzdrowiska
1938 Inowrocław i powiat inowrocławski przechodzą z województwa poznańskiego do województwa pomorskiego
1939 Sanacyjne władze zlikwidowały "Towarzystwo Tomasza Zana" za zbyt lewicowy kierunek działalności
1 września wybuch II wojny światowej
8 września, po walkach z młodzieżową obroną zajęcie miasta przez wojska hitlerowskie
22 pażdziernika hitlerowscy oprawcy zamordowali w inowrocławskim więzieniu 56 polskich działaczy (tzw. "krwawa noc")
1940 W hitlerowskim obozie koncentracyjnym na Błoniach zmarł pierwszy prezydent Inowrocławia - dr Józef Krzymiński
1941 W mieście rozpoczęły działalność różne tajne polskie organizacje antyhitlerowskie
1942 Powstało przedsiębiorstwo produkcji guzików
1943 Władze hitlerowskie zlikwidowały kurs sanitariuszek, zorganizowany przez tajne koło Polskiego Czerwonego Krzyża
1944 Hitlerowcy zamordowali Genowefę Jaworską - nauczycielkę i kierowniczkę tajnego koła PCK
  21 stycznia Armia Czerwona wyzwoliła Inowrocław spod hitlerowskiej okupacji
1945 10 lutego ukazała się pierwsza po wyzwoleniu codzienna gazetka polska - "Nowiny Inowrocławskie"
4 marca powołana została Miejska Rada Narodowa
7 marca powstało Towarzystwo Przyjaciół Nauki, Literatury i Sztuki
18 kwietnia w miejsce "Nowin Inowrocławskich" ukazywała się codzienna gazeta "Robotnik Kujawski" - organ Polskiej Partii Socjalistycznej
1946 Powstał inowrocławski oddział Towarzystwa Przyjażni Polsko-Radzieckiej
1947 Rozpoczęła działalność Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Kasprowicza
Rozpoczęła działalność szkoła muzyczna
Dokonano otwarcia Sanatorium Kolejowego
1948 Rozpoczęto budowę Nowego Osiedla
Dokonano rozbudowy szpitala miejskiego
1949 Powstało pogotowie ratunkowe
Powstała spółdzielnia krawiecko-bieliżniarska
1950 Oddano do użytku nowo pobudowany budynek Technikum Chemicznego w Mątwach
Powstały: Kujawska Wytwórnia Chemiczna, Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Branży Drzewnej i Robotnicza Spółdzielnia - "Współpraca"
1951 Powstały: Inowrocławskie Zakłady Przemysłu Terenowego, Inowrocławskie Zakłady Gastronomiczne, Miejski Handel Detaliczny oraz Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Społem"
1952 Powstała Spółdzielnia Inwalidów im. Ludwika Waryńskiego
1953 Odsłonięto Pomnik Wdzięczności ku czci poległym żołnierzom polskim i radzieckim w walce o wyzwolenie miasta spod hitlerowskiej okupacji
Powstała Spółdzielnia Pracy Budowlano-Montażowa
Inowrocławski szpital otrzymał nazwę - Szpital Miejski im. Karola Marcinkowskiego
1954 Przystąpiono do rozbudowy Inowrocławskich Zakładów Sodowych im. Bolesława Rumińskiego
Powstał oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego
28 - 29 maja odbył się Ogólnopolski Zjazd Balneologiczny
1955 Zorganizowano inowrocławski oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Pobudowano suszarnię tarcicy, biurowiec, malarnię i halę produkcyjną zakładów drzewnych przy ulicy Toruńskiej
1956 Powstał inowrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego
Odsłonięto pomnik dr Zygmunta Wilkońskiego w parku uzdrowiskowym
Zorganizowano sanatorium geriatryczne w Zakładzie Przyrodoleczniczym
1957 Budynek po filii zakładów Hipolita Cegielskiego przy ówczesnej ulicy Marchlewskiego 71 przekazano Inowrocławskim Zakładom Metalowym Przemysłu Terenowego
1958 Rozpoczęto rozbudowę budynku Technikum Mechaniczno - Elektrycznego przy ulicy Dworcowej
1959 Powstały: Towarzystwo Miłośników Miasta Inowrocławia i rejonowy oddział Naczelnej Organizacji Technicznej
Dokonano otwarcia Muzeum im. Jana Kasprowicza
Oddano do użytku nowy budynek szkoły podstawowej nr. 6 na Nowym Osiedlu
1960 Inowrocław odwiedził ówczesny przewodniczący Rady Państwa - Aleksander Zawadzki
Pobudowano nową szkołę podstawową nr. 11 - Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego przy ulicy Sobieskiego
Pobudowano Teatr Letni
1961 Rozpoczęto wielką rozbudowę Inowrocławskiej Fabryki Sprzętu Rolniczego przy ulicy Składowej
Ustawiono obelisk ku czci ofiar faszyzmu na miejscu byłego obozu koncentracyjnego przy ulicy Błonie
1962 Rozpoczęto budowę nowych budynków drukarni przy ulicy Cegielnej
Powstały: Inowrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlane i Inowrocławskie Towarzystwo Fotograficzne
1963 Oddano do użytku nową szkołę podstawową nr. 14 - Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Łucjana Szenwalda na Nowym Osiedlu
Pobudowano Dom Leczniczo-Wypoczynkowy "Energetyk" przy ulicy Wilkońskego
Powstał Amatorski Klub Filmowy "Piast"
1964 Oddano do użytku nowy budynek Technikum Ekonomicznego przy ulicy Wierzbińskiego
Ustawiono pamiątkowy głaz ku czci Polaków pomordowanych w 1939 roku przez hitlerowców w inowrocławskim więzieniu
Przy ówczesnej ulicy Marchlewskiego uruchomiono "Szyb II" kopalni soli
1965 Przy ulicy Wierzbińskiego zrekonstruowano miejski stadion sportowy i pobudowano trybuny
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zagroda" połączyła się z Międzyzakładową Spółdzielnią Mieszkaniową i w ten sposób powstała Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
1966 Odsłonięto nowy pomnik Jana Kasprowicza, który stanął na skwerze przy ulicy Solankowej
Przystąpiono do budowy Osiedla Piastowskiego - nowej dzielnicy mieszkaniowej w mieście
Przy ulicy Poznańskiej rozpoczęto budowę Zakładu Techniczno-Produkcyjnego IPB i pomieszczeń dla Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego
1967 Oddano do użytku Dom Rencisty przy ulicy Wierzbińskiego
Wzniesiono pomnik ku czci lotników polskich przy ówczesnej ulicy Marchlewskiego
Uruchomiono trakcję elektryczną magistrali węglowej PKP na odzinku Herby Nowe - Inowrocław
1968 W maju odbyła się sesja naukowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Stanisława Przybyszewskiego i odsłonięto na budynku przy ulicy Solankowej tablicę pamiątkową
20 lipca dokonano otwarcia Drukarni Zakładu Wydawnictw CZSR w nowych pomieszczeniach przy ówczesnej ulicy Marchlewskiego
Uruchomiono nowe przedszkole na Nowym Osiedlu
Przebudowano ulicę Staszica od ulicy Dworcowej do ulicy Poznańskiej
1969 6 stycznia oddano do użytku nowy budynek szkoły podstawowej nr. 15 im. Powstańców Wielkopolskich przy ulicy Wierzbińskiego
11 stycznia odsłonięto pomnik ku czci Powstańców Wielkopolskich na placu przy ulicy Orłowskiej
20 lipca oddano do użytku nową przychodnię lekarską na Nowym Osiedlu
21 lipca oddano do użytku nowy stadion sportowy im. 25-lecia PRL przy ulicy Orłowskiej
Na ścianie narożnikowego domu przy Rynku i ulicy Królowej Jadwigi wykonany został z mozaiki zegar słoneczny z herbami miasta
30 grudnia oddany został do użytku przebudowany i poszerzony wiadukt kolejowy przy ulicy Dworcowej  
1970 25 i 26 kwietnia odbyło się krajowe sympozjum poświęcone problemom opieki nad starymi mieszkańcami wsi  
1 sierpnia oddano do użytku nową ulicę i nazwano ją aleją Mikołaja Kopernika
Przy aleji Mikołaja Kopernika rozpoczęto budowę pierwszych w mieście, 11 piętrowych wieżowców mieszkalnych
1971 Pobudowano dwa pawilony biblioteczne, jeden przy ulicy Wilkońskiego, a drugi w Szymborzu
Dokonano kapitalnego remontu i częściowej przebudowy dworca kolejowego, łącznie z nowym dojazdem do stacji
1972 Pobudowano nową szkołę podstawową nr. 8 na Osiedlu Piastowskim
Dokonano kapitalnego remontu Teatru Miejskiego
Poszerzono ulicę Solankową poprzez likwidację ogrodzeń
Przy przebudowie ówczesnego placu Obrońców Pokoju odkryto fundamenty kościoła i klasztoru franciszkańskiego z XIII wieku
1973 Oddano do użytku nowe budynki przychodni lekarskiej i apteki na Osiedlu Piastowskim
Powstały nowe budynki Zakładów Tworzyw Sztucznych "Igal"
Oddano do użytku nową piekarnię mechaniczną i wytwórnię wód gazowanych przy ulicy Szymborskiej
5 września nastąpiło połączenie wydzielonego miasta Inowrocławia z powiatem inowrocławskim i powołania wspólnej Rady Narodowej Miasta i Powiatu
1974 Oddano do użytku nowy żłobek i przedszkole przy ulicy Łokietka na Osiedlu Piastowskim
Oddano do użytku nową przychodnię lekarską przy ulicy Staszica
  Na skrzyżowaniu aleji Mikołaja Kopernika i ulicy Dworcowej ustawiono figurę przestrzenną dla uczczenia 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika
1975 W ramach nowego podziału administracyjnego Polski zlikwidowany został powiat inowrocławski i utworzony Urząd Miejski w Inowrocławiu
Przebudowano i bardzo rozbudowano hutę szkła "Irena", uruchamiając duży dział produkcji kryształów
Wybudowano nowe przedszkole nr. 12 przy ulicy Poznańskiej
Przy Teatrze Miejskim oddano do użytku Dom Kultury
1976 Pobudowano sanatorium "Modrzew" przy ulicy Wierzbińskiego
Pobudowano nowy budynek szkoły muzycznej I i II stopnia przy ulicy Kilińskiego
Pobudowano nową salę sportową i holl I LO im. Jana Kasprowicza
Pobudowano nową muszlę koncertową w parku solankowym
1977 Powstało nowe Osiedle Toruńskie
Oddano do użytku krytą pływalnię "Delfin" wraz z sauną przy ulicy Wierzbińskiego
Oddano nowe budynki Zakładów Odzieżowych "Modus"
Oddano do użytku nowy biurowiec Urzędu Miejskiego przy ulicy Roosevelta
Oddano do użytku przedszkole HSG "Irena" przy ulicy Skłodowskiej
1978 Oddano do użytku pierwsze bloki w nowej dzielnicy mieszkaniowej - "Osiedle Rąbin"
Uruchomiono nową kotłownię węglową o zasięgu ogólnomiejskim
Oddano do użytku miejską salę koncertową z organami przy ulicy Kilińskiego
Poszerzono ulicę Poznańską od ulicy Górniczej do Mątew
1979 Odbył się pierwszy Inowrocławski Festiwal Organowy oraz plener rzeżbiarski, dzięki któremu miasto wzbogaciło się o kilka rzeżb na skwerach i w parku solankowym
1980 Wybudowano nowy wiadukt kolejowy nad torami kolejowymi przy ulicy Poznańskiej
Oddano do użytku sanatorium "Metalowiec" przy ówczesnej ulicy ZMP
Oddano do użytku przedszkole nr. 15 na Osiedlu Rąbin
Doprowadzono wodę do miasta z nowego ujęcia pod Toruniem
Rozpoczęto produkcję sody ciężkiej w nowej wytwórni M II Inowrocławskich Zakładów Chemicznych
Jesienią, na fali ogólnopolskiego protestu przeciw dotychczasowym metodą rządzenia krajem w Inowrocławskich Zakładach Chemicznych, "Agromecie-Inofamie", HSG "Irena", Drukarni, "Domgosie" i w MZK odbyły się strajki okupacyjne. Ich uczestnicy obok żądań bytowych, wysunęli też postulaty odnowy życia społecznego, gospodarczego i politycznego
1981 W zaadaptowanym budynku przy ulicy Roosevelta znalazł swoją siedzibę zespół przychodni spacjalistycznych
Powstały: NSZZ "Solidarność" - Zarząd Regionu Oddział w Inowrocławiu, NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" i Rejonowa Komisja Branżowych Związków Zawodowych
Na budynku dworca kolejowego odsłonięto tablicę ku czci Leona Czarlińskiego
Rozpoczęto budowę kościoła pod wezwaniem Św. Ducha na Osiedlu Piastowskim
Miejska Rada Narodowa nadała tytuł honorowego obywatela miasta Inowrocławia księdzu arcybiskupowi dr Józefowi Glempowi - inowrocławianinowi, który w 1981 roku został Prymasem Polski

 

Ciąg dalszy nastąpi